มันง่ายต่อการปฏิบัติตามกฎการติดฉลากตาม GHS คุณสามารถหาฉลาก GHS แบบสำเร็จรูปที่ผลิตมา สำหรับสารเคมีทั่วไปกว่า 20 ชนิด หรือเลือกเทมเพลตและการออกแบบฉลาก GHS ของคุณเองได้อย่างง่ายดาย เทมเพลตแบบกำหนดเองมีให้เลือกในหลายขนาด ตั้งแต่ความสูง 2" ถึง 10" เมื่อคุณเลือกรูปแบบที่ต้องการแล้ว คุณจะสามารถดาวน์โหลดมันเป็น PDF ได้ พิมพ์ฉลากบนเครื่องพิมพ์ของคุณ ซื้อฉลากได้จากร้านค้าสำนักงานส่วนใหญ่ เพื่อความทนทานเป็นพิเศษ ถามหาฉลาก vinyl blank labels ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับสภาพแวดล้อมทางเต็มไปด้วยสารเคมีรุนแรงและใช้ในห้องปฏิบัติการ​

 

แหล่งที่มา: https://www.mysafetylabels.com/free-ghs-labels

https://ohsonline.com/Articles/2009/07/01/Container-Labeling-A-Key-to-Compliance.aspx

https://www.xosafety.com/blogs/frequently-asked-questions/what-information-is-required-on-secondary-container-labels

 

extra11-12-fbs-bkk_com-TAE

ข้อมูลอะไรบ้างที่จำเป็นสำหรับฉลากรองเพื่อที่จะปฏิบัติตาม GHS 

ข้อมูลอะไรบ้างที่จำเป็นสำหรับฉลากรองเพื่อที่จะปฏิบัติตาม GHS

ภาชนะบรรจุสารเคมีรองเป็นภาชนะบรรจุสารเคมีที่พบมากที่สุดในที่ทำงาน ในขณะที่ภาชนะที่ใช้ในการจัดส่งสารเคมีต้องมีฉลากตามระบบ GHS อย่างเต็มรูปแบบ การบริหารงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OSHA) ทำให้นายจ้างมีความยืดหยุ่นในการสร้างระบบการติดฉลากรอง

 

OSHA ต้องการให้ฉลากรองของภาชนะบรรจุมี GHS แบบเต็ม หรือ ตัวระบุผลิตภัณฑ์ (product identifier) และคำภาพสัญลักษณ์ หรือ ส่วนผสม ซึ่งให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอันตรายของสารเคมีและข้อมูลอื่นๆ ที่พร้อมให้กับพนักงานภายใต้ hazard communication program ซึ่งจะจะให้ข้อมูลเฉพาะแก่พนักงานเกี่ยวกับ อันตรายทางกายภาพและสุขภาพของสารเคมีอันตราย

 

แล้วจากที่คุณได้เห็นจากข้อบังคับ สิ่งที่เจาะจงว่าต้องมีก็คือ ตัวระบุผลิตภัณฑ์ (product identifier) ส่วนข้อมูลที่จำเป็นที่เหลือนั้นสามารถกำหนดได้โดยนายจ้าง คุณควรจะแน่ใจว่าข้อมูลที่บริษัท ของคุณเลือกใช้จะถูกเขียนลงใน hazard communication program และมันสอดคล้องกับภาชนะบรรจุสารเคมีทุกชนิด

 

 

การติดฉลากบรรจุภัณฑ์: กุญแจสู่การปฏิบัติตามข้อกำหนด

 

การจัดทำเอกสารเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการติดฉลากและการฝึกอบรมที่เหมาะสมเป็นสองกุญแจสำคัญในการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการติดฉลากบนภาชนะของมาตรฐานนี้

 

ความรับผิดชอบของผู้ผลิตสารเคมี

 

ภาระในการประเมินและจัดประเภทสารเคมีอย่างถูกต้องเพื่อตรวจสอบอันตรายของสารเคมีตกเป็นหน้าที่ของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าสารเคมี OSHA อนุญาตให้นายจ้างพึ่งพาข้อมูลเหล่านี้ และ ถือว่าถูกต้องเมื่อพวกเขากำลังเตรียมการประเมินอันตรายสำหรับพื้นที่ของพวกเขา

 

ภาชนะบรรจุสารเคมีอันตรายแต่ละชนิดต้องมีข้อมูลความปลอดภัยของวัสดุ (MSDS) ซึ่งระบุส่วนประกอบที่เป็นอันตรายและให้ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพ การใช้งานที่เหมาะสม และ ขั้นตอนการปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน บรรจุภัณฑ์จะต้องมีข้อมูลระบุตัวตนบนตัวภาชนะเอง ป้าย หรือ แท็ก:

▪ เอกลักษณ์ของสารเคมีอันตราย

▪ คำเตือนอันตรายที่เหมาะสม

▪ ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิตสารเคมี ผู้นำเข้าหรือผู้รับผิดอื่นๆที่เกียวข้อง

 

หากผู้ผลิตสารเคมีหรือผู้นำเข้า ทราบถึงอันตรายเพิ่มเติม ฉลากและข้อมูลต้องได้รับการแก้ไขใหม่ภายในสามเดือน

 

ความรับผิดชอบของนายจ้าง

 

หลังจากประเมินอันตรายทางเคมีแล้ว คุณสามารถสร้างแผนสำหรับ hazard communication program ได้ นายจ้างต้องสร้างคลังสารเคมีและรวบรวม MSDS สำหรับสารเคมีอันตรายแต่ละชนิด และนอกจากนี้นายจ้างยังต้องพัฒนาโปรแกรมที่อธิบายว่า ภาชนะบรรจุสารเคมีอันตรายจะทำมีการระบุอย่างไร เพื่อให้พนักงานสามารถระบุชนิดของสารเคมีและอันตรายของมันได้

 

การฝึกอบรมและการให้ความรู้พนักงานมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติตามมาตรฐาน hazard communication program การจัดทำแผนการฝึกอบรมและตารางเวลาสำหรับการทบทวนที่เป็นลายลักษณ์อักษรจะช่วยให้ทุกคนรู้ว่าความรับผิดชอบต่างๆเป็นของใคร และการทำเช่นนี้ยังเป็นแนวทางสำหรับการติดตามใบรับรองการฝึกอบรมและการสื่อสารรูปแบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานนี้

 

Written Programsโปรแกรมที่ถูกเขียน

 

hazard communication program ของสถานที่นั้นๆ บังคับให้ต้องอธิบายว่าภาชนะบรรจุจะถูกระบุว่าเป็นสารเคมีอันตรายได้อย่างไร เนื่องจากสถานที่ทุกๆที่มีความแตกต่างกันและเนื่องจาก hazard communication program เป็นมาตรฐานที่อิงตามผลงาน OSHA ไม่ได้ระบุว่าฉลากต้องมีลักษณะอย่างไร แต่ต้องเป็นภาษาอังกฤษและ "เด่นชัด"  บนภาชนะ

 

ในที่ทำงานที่พนักงานพูดภาษาอื่น อาจมีการเพิ่มข้อมูลในภาษาอื่นๆ แต่ไม่สามารถแทนที่ภาษาอังกฤษได้ คำเตือนเกี่ยวกับภาชนะบรรจุอาจเป็น คำ รูปภาพ สัญลักษณ์ ตัวเลข หรือ การรวมกันของสิ่งเหล่านี้

 

สารเคมีมักถูกถ่ายโอนจากถังหรือภาชนะบรรจุจำนวนมาก (ซึ่งมักจะถูกระบุไว้อย่างถูกต้อง) ลงในภาชนะที่มีขนาดเล็กและพกพาได้สะดวกขึ้นเพื่อให้พนักงานใช้ เว้นแต่ว่าสารเคมีจะถูกนำมาใช้ทันที พนักงานที่จ่ายสารที่ต้องติดฉลากอย่างถูกต้อง แผนการเขียนควรให้รายละเอียดเกี่ยวกับความรับผิดชอบเหล่านี้

 

สถานที่มากมายเลือกที่จะใช้มาตรฐานการติดฉลาก NFPA (National Fire Protection Association) หรือ HMIS (Hazardous Materials Information System) เพื่อแจ้งอันตรายของสารเคมี ระบบทั้งสองใช้ระดับตัวเลขเพื่อระบุระดับความเสี่ยง แม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องใช้รูปแบบใดๆ ทั้งคู่ก็เป็นที่ยอมรับกันอย่างมาก มันถือเป็นระบบที่สามารถช่วยในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและอำนวยความสะดวกในการฝึกอบรมพนักงานได้ด้วย MSDS ส่วนมากแสดงค่าตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานทั้งสองนี้เพื่อให้ผู้ประสานงานนำฉลากของภาชนะบรรจุไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

 

หลังจากที่ตัดสินใจเลือกรูปแบบสำหรับการติดฉลากแล้ว นายจ้างควรกำหนดบุคคลให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการทำให้แน่ใจว่าภาชนะบรรจุได้รับการติดฉลากอย่างถูกต้อง ข้อมูลฉลากควรได้รับการตรวจสอบเป็นระยะๆ และมีการเปลี่ยนแปลงฉลากหากมีการเปลี่ยนแปลงอันตรายทางเคมี หน้าที่ของบุคคลนี้ควรได้รับการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

 

การอบรม

 

OSHA กำหนดให้พนักงานที่อาจสัมผัสสารเคมีอันตรายต้องได้รับการศึกษาเกี่ยวกับอันตรายเหล่านั้น การฝึกอบรมต้องให้แน่ใจว่าพนักงานรู้ว่า:

▪ พวกเขาอาจสัมผัสกับสารเคมีหรือสารเคมีที่เป็นอันตราย

▪ สิ่งที่ต้องทําเพื่อป้องกันตนเองจากการได้รับสัมผัส

▪ วิธีการอ่านฉลากและ MSDS

▪ ที่เก็บ MSDS และสถานที่ที่ควรจะไปเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม

 

สำหรับพนักงานที่จะถ่ายโอนสารเคมีจากถังหรือภาชนะบรรจุจำนวนมาก การฝึกอบรมที่เหมาะสมรวมถึงวิธีการใช้ภาชนะบรรจุที่มีฉลากอยู่ด้วย ยกเว้นว่าสารเคมีจะถูกใช้ทันทีโดยผู้ที่จ่าย พนักงานยังต้องเข้าใจว่าทำไมภาชนะต้องได้รับการติดฉลาก และ การติดฉลากอย่างถูกต้องควรทำอย่างไร หรือ ควรจะไปหาใครเพื่อให้ภาชนะบรรจุได้รับการติดฉลากที่ถูกต้อง

 

บางครั้ง MSDS จะจัดส่งพร้อมกับบรรจุภัณฑ์หรืออยู่ในกล่องของวัสดุ คุณควรจะวางแผนที่จะสร้างโปรโตคอลสำหรับ MSDS เหล่านี้เพื่อส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหรือใครก็ตามที่รับผิดชอบในการปรับปรุงฉลากและข้อมูลการเกี่ยวกับความเป็นอันตรายอื่นๆ

 

 

วิธีการปฏิบัติตามกฎการติดฉลากตาม GHS

 

ALL RIGHTS RESERVED @2017

FUTURE BUSINESS SOLUTIONS CO.,LTD.​

Future Business Solution CO.LTD Copyright ©2020 All Rights Reserved​

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN by