Products​

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของคุณภาพและความปลอดภัย จึงใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตเพราะฉลากบนผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีความสำคัญไม่น้อยกว่าตัวผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งฉลากสินค้าอาหารมีประโยชน์กับทุกองค์ประกอบในกระบวนการผลิตอาหาร สามารถใช้ในการสื่อสารข้อมูลและโฆษณาผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีอีกทั้งหน่วยงานภาครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการคุ้มครองผู้บริโภคยังใช้ฉลากสินค้าเป็นเครื่องมือในการติดตามและตรวจสอบคุณภาพอาหาร และการให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อ เช่น ฉลากอาหารสำเร็จรูป อาหารแช่แข็ง อาหารแห้ง อาหารขบเคี้ยว ฉลากไวน์  ฉลากน้ำดื่ม  เป็นต้น​

ฉลากสินค้าด้านอาหาร​

ALL RIGHTS RESERVED @2017

FUTURE BUSINESS SOLUTIONS CO.,LTD.​

Future Business Solution CO.LTD Copyright ©2020 All Rights Reserved​

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN by